Thời gian làm việc: 8h00 - 17h từ Thứ 2 đến Chủ nhật

Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

  • TRƯỞNG BAN :
  • Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh.
  • Đấng Bản quyền đội bóng tham gia.
  • Đại diện mỗi đội bóng Giáo phận
  • CÁC UỶ VIÊN :
  • Lm. Gc Nguyễn Xuân Lành (0913916306; ngxlanh@hotmail.com)
  • Lm. Barnaba Trần Đình Phục (0913373516; barnabaphuc@gmail.com)
  • Lm. Giuse Lê Văn Hồng (0935089901; vanhongqt@gmail.com)
  • Lm. Ben Ngô Văn Hài (0348345355; benngohai@gmail.com)
  • Lm. Giuse Nguyễn Hữu Tâm